V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih oddelčnih skupnosti. Člani sveta staršev v šolskem letu 2023/2024 so:

RazredIme in priimek:
1.Marko Novak
2.Leonn Turner
3.Dejan Horvat
4.Kristina Horvat
5.Brigita Šušteršič
6.Roman Kukojca
7.Marjan Rituper
8.Drago Hari
9.Alenka Petkovič

Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2023/2024 je Dejan Horvat, podpredsednik pa Leonn Turner.  

Svet staršev se bo sestal v določenih mesecih oziroma po potrebi. Na željo staršev se svet staršev lahko sestane tudi večkrat. Pobudo za sklic posredujejo starši predsedniku/-ci sveta staršev ali ravnateljici.

Svet staršev se bo sestal v naslednjih mesecih, oziroma po potrebi:

  • september 2023,
  • maj/junij 2024.

Svet staršev bo obravnaval naslednje zadeve:

  • obravnavo predlogov in pripomb staršev po roditeljskih sestankih oddelkov;
  • predlog letnega delovnega načrta;
  • analizo učnih rezultatov po ocenjevalnih obdobjih;
  • analizo nacionalnih preizkusov znanja;
  • spremljal realizacijo letnega delovnega načrta;
  • obravnaval in predlagal nadstandardne programe;
  • obravnaval predloge organizacije vzgojno-izobraževalnega dela za naslednje šolsko leto.
(Visited 74 times, 1 visits today)