NALOGE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE:

  • Temeljne naloge šolske svetovalne službe – pedagoga – so, da se na podlagi svojega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela v šoli, s tem da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli (učenci, učitelji, starši, vodstvo šole) in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.
  • Izhodišče dela je pomoč učencem v določenih razvojnih in šolskih situacijah.
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja izpostavlja naslednje glavne naloge šolske svetovalne službe: delo z učenci s posebnimi potrebami (nadarjeni učenci in učenci z učnimi težavami), težave v osebnostnem razvoju, izboljšanje kvalitete učenja, vzgojna problematika,  vpis v 1. razred in poklicna orientacija z vpisom v srednje šole.
  • To delo opravlja pedagog Andrej Lainšček, ki je na šoli vsak četrtek in 3/4 ponedeljkov (delovno obveznost dopolnjuje na OŠ Beltinci). Delovni prostor pedagoga je kabinet v knjižnici – mansarda.

svetovanje1

UČENCI S TEŽAVAMI IN NADARJENI UČENCI:

  • Nadarjeni učenci bodo razvijali svoje sposobnosti in talente z diferenciacijo pouka, dodatnim delom, z izbirnimi predmeti in z delom v interesnih dejavnostih in v okviru projekta Popestrimo šolo. Pripravljali se bodo na tekmovanja, sodelovali bodo v raziskovalnih in projektnih nalogah, vključevali se bodo v glasbeno šolo, v obogatitvene programe in tabore.
  • Na osnovi sodelovanja z učitelji in šolsko svetovalno službo bo na šoli organizirana individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami. Vanjo bodo vključeni učenci, ki imajo posebne težave pri enem ali več predmetih ali pa se težje prilagajajo šolskim pravilom. Za uspešno pomoč je potrebno sodelovanje s starši.
(Visited 81 times, 1 visits today)